Ιδία Έρευνα

Η iBERA AGεπενδύει συνεχώς σε εντατική έρευνα και ανάπτυξη νέων περιοχών της μεθόδου BERA με τη βοήθεια ομάδας εξαιρετικά διακεκριμένων επιστημόνων από διαφορετικές χώρες. Η iBERA AG διαθέτει την απαραίτητη ερευνητική υποδομή ενώ συνεπικουρείται από συνεργασίες έρευνας και ανάπτυξης με ικανούς εταίρους. Καθώς η μέθοδος BERA έχει καθολική εφαρμογή, προβλέπεται η συνεχής εισαγωγή νέων εφαρμογών στην αγορά κατά τη διάρκεια των επόμενων ετών και δεκαετιών.

Έρευνα και Ανάπτυξη κατά Παραγγελία

Η iBERA AG εκτελεί έρευνα και ανάπτυξη κατά παραγγελία. Οι πελάτες μπορούν να επιτύχουν τον έλεγχο προβλημάτων σχετικών με ανεπιθύμητες ουσίες στα προϊόντα τους μέσω εξειδικευμένης ταχείας ανάλυσης.