Η iBERA AG χρησιμοποιεί για την ταχεία ανάλυση ειδικές κυτταρικές καλλιέργειες φέρουσες ακινητοποιημένα αντισώματα συμπληρωματικά ως προς την ουσία που πρόκειται να προσδιοριστεί σε ένα ειδικά σχεδιασμένο ηλεκτρονικό κύκλωμα. Μετά από περίπου 180 δευτερόλεπτα μέτρησης του κυτταρικού ηλεκτρικού δυναμικού από την εξειδικευμένη συσκευή ανάγνωσης BERA, το αποτέλεσμα της ανάλυσης παρουσιάζεται αμέσως στον κεντρικό υπολογιστή του τελικού χρήστη.

Η εκχύλιση του δείγματος που πρόκειται να αναλυθεί είναι εφικτή και εύκολη στον χειρισμό από τους ίδιους τους τελικούς χρήστες. Οι τελικοί χρήστες μπορούν να εκτελούν επί τόπου δειγματοληψία σύμφωνα με το δικό τους σχέδιο. Οι υφιστάμενες εκτεταμένες αναλυτικές εργαστηριακές μέθοδοι δεν είναι πλέον απαραίτητες για την αξιολόγηση της ποιότητας του δείγματος. Η βάση δεδομένων της iBERA εγγυάται στον τελικό χρήστη τη συνεχή διαθεσιμότητα των αναλυτικών αποτελεσμάτων. Επιπλέον, μπορεί να επιτρέψει την πρόσβαση των δεδομένων των δοκιμών σε τρίτους, εφόσον το επιθυμεί.

Με τον τρόπο αυτό, η iBERA AG εφαρμόζει απολύτως κατάλληλες διαδικασίες ελέγχου για την παραγωγή και τη επεξεργασία των τροφίμων και άλλες εφαρμογές.